INFOkienko

07.07.2012 00:32

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA RADY ObFZ 5.7.2012

                        1/ Rada ObFZ schválila konečné tabuľky v súť.roč....
13.06.2012 21:13

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV ObFZ 12. 6. 2012

  VV ObFZ berie na vedomie správu predsedov komisií ObFZ o priebehu súťaží ObFZ a ukladá ŠTK ObFZ vyzvať FK Družba Čoltovo k písomnému stanovisku k odstúpeniu zo súťaže II.tr.      VV ObFZ schvaľuje na návrh predsedu KR na nominačnú listinu...
18.04.2012 18:27

Futbalový festival PREŠOV CUP 2012

Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vásinformovať o usporiadaní 3. ročníka projektu Futbalový festival PREŠOV CUP2012, ktorý sa uskutoční  23. - 25.augusta 2012. V prípade záujmu o účasťna projekte PREŠOV CUP 2012 Vás prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky na...
18.04.2012 18:22

Hľadáme nových rozhodcov

     KR ObFZ organizuje program „Hľadáme nových rozhodcov futbalu“. Program má osloviť hlavne mladých rozhodcov, bývalých hráčov, žiakov stredných škôl resp. hráčov mládežníckych kategórii. KR ObFZ v spolupráci s KR SFZ zabezpečí pre každého nového rozhodcu potrebné...
13.04.2012 17:57

Oznam pre trénerov FK a FK

     Dňa 11.4. 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie TMK ObFZ s trénermi FK vyšších súťaží /VsFZ/, súťaží ObFZ ako aj trénermi, ktorí majú záujem o získanie licencie trénera. Účelom pracovného stretnutia bolo vyplnenie dotazníkov-formulárov trénera pre potrebyISSF...
13.04.2012 10:36

Návrh rozpočtu ObFZ Rožňava na rok 2012

Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01 Rožňava.                             Návrh rozpočtu ObFZ na rok...
13.04.2012 10:34

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA RADY A VV ObFZ 11.4.2012

Rada ObFZ schvaľuje na základe štruktúr súťaží VsFZ a ObFZ ako aj stanoviska ŠTK mužstvo FK Apex Kružné za vypadávajúce z I.tr./ súť.roč. 2011-2012/ a ďalšie postupy a zostupy sa budú riadiť podľa SP. Rada ObFZ berie na vedomie informáciu predsedov komisií ObFZ...
07.03.2012 14:18

Slovenský futbalový zväz má nové logo

Február 29, 2012   BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu          Slovenský futbalový zväz má nové logo, ktoré vybrala porota, ktorej zloženie schválil Výkonný výbor SFZ v zložení Ján Kováčik - prezident...
20.02.2012 16:48

UPOZORNENIE PRE TRÉNEROV FK!!!

       V rámci projektu ISSF /Informačný systém slovenského futbalu/ prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. Za týmto účelom TMK SFZ-TMK VsFZ a TMK ObFZ žiada všetky FK v pôsobnosti ObFZ , VsFZ resp. SFZ o zaslanie...
17.02.2012 19:25

ISSF - Informačný systém Slovenského futbalu

       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) Vám odporúčame preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť Vášu dennú futbalovú...

Info

26.01.2012 22:12

Uznesenia z hodnotiacej konferencie ObFZ dňa 20.1. 2012

  Delegáti konferencie schválili : 1. Konferencia ObFZ schválila program a rokovací poriadok konferencie 2. Konferencia schválila správu mandátovej komisie. 3. Konferencia schválila správu predsedu ObFZ za obdobie 2010-2011 4. Konferencia schválila správu o hospodárení ObFZ za...
16.01.2012 17:31

ROKOVACÍ PORIADOK

HODNOTIACA KONFERENCIA ObFZ 20. januára...
20.12.2011 18:37

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA RADY A VV ObFZ /17.12.2011/

  Rada ObFZ berie na vedomie správu predsedov odborných komisií ObFZ o priebehu a vyhodnotení jesennej časti súťaží ObFZ 2011-2012.   Rada ObFZ schvaľuje tabuľky súťaží ObFZ v kategórii dospelí-mládež po jesennej časti súť.roč....
04.11.2011 14:34

ODKAZ PRE ROZHODCOV

       Organizátori pozývajú všetkých rozhodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 6.11.2011 (v nedeľu) v INCUBE na sídlisku Juh o 18,00 hod.
23.10.2011 20:47

DK vyzýva

     DK žiada FK Drnavu o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Drnava - Jablonov (na DVD nosiči), ktorý domáci majú predložiť do utorka. Zároveň na najbližšie zasadnutie (v stredu) sa majú dostaviť na ObFZ: rozhodca zápasu, delegát, kapitáni a vedúci mužstiev oboch klubov...
29.09.2011 11:33

U z n e s e n i e zo zasadnutia VV ObFZ dňa 28.9. 2011

Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01 Rožňava                                       U z n e...
31.07.2011 17:22

Hospodárske náležitosti

1. Každý futbalový klub hrá majstrovské stretnutia na vlastné náklady. 2. Výlohy rozhodcom a delegátom hradí usporiadajúci oddiel ihneď po skončení...