Hospodárske náležitosti

31.07.2011 17:22

1. Každý futbalový klub hrá majstrovské stretnutia na vlastné náklady.

2. Výlohy rozhodcom a delegátom hradí usporiadajúci oddiel ihneď po skončení zápasov.

Súťaž                      Hlavný rozhodca           Postranný rozhodca      Delegát

I. trieda                              20 €                                 12 €                        12 €

II. trieda                            17 €                                  12 €                        12 €

Dorast                               10 €                                   ......                        ......

Žiaci + prípravka                  7 €                                   ......                        ......

Upozornenie: FK sú povinné zdaňovať paušálne odmeny R+DZ vo výške 19 %!

 

Odmeny rozhodcom a delegátom ObFZ

3. Cestovné: ....................................................................0,10 € (bez ohľadu na to, akým spôsobom sa dopravia na zápas každý jeden R a DZ, bude sa účtovať cestovné jednotlivo po 0,10 centov za km. )

4. Stravné: (nad 5 hodín) ..................................................3,32 € (v rámci okresu, nie viac)

5. Ostatné poplatky:

Prestupový poplatok ....................10 € dospelí, 7 € dorast, 4 € žiaci

Disciplinárny poplatok ..........ČK 7 €; 4 ŽK 7 €; 8 ŽK 14 €, 12 ŽK 28 €

Námietky FK ........................................................................7 €

Prvotná registrácia hráča ......................................................4 €

Duplikát registračného preukazu ..................................4 € + 4 €

Urýchlené vybavenie registrácie ............................................10 €

Disciplinárny poplatok za kolektívne previnenie ......................10 €

Inzultácia ..........................................................................332 €

Odvolanie voči rozhodnutiu odbor. komisií .............................34 €

Vystavenie žiackeho preukazu ................................................2 €

Žiadosť o poskytnutie videa (videozáznamu) .........................10 €

Dodanie nekvalitného videa (videozáznamu) ..........................30 €

Nedodanie videa (videozáznamu) ..........................................60 €

     Poplatky sa musia uhradiť poštovou poukážkou ObFZ vopred, resp. predložiť na zasadnutie DK či ŠTK doklad o zaplatení na najbližšom zasadnutí odborných komisií.

     POZOR! V prípade nepredloženia dokladu sa priestupky neprejednávajú. Hráč má po 4, 8, 12 ŽK, automaticky zastavenú činnosť. V prípade, že FK neuhradí prejednávací poplatok na DK, toto nemá vplyv na ďalšie zastavenie činnosti hráča. Neuhradenie poplatku po ŽK má vplyv len na ďalší disciplinárny postih FK.