Uznesenia z hodnotiacej konferencie ObFZ dňa 20.1. 2012

26.01.2012 22:12

 

Delegáti konferencie schválili :


1. Konferencia ObFZ schválila program a rokovací poriadok konferencie

2. Konferencia schválila správu mandátovej komisie.

3. Konferencia schválila správu predsedu ObFZ za obdobie 2010-2011

4. Konferencia schválila správu o hospodárení ObFZ za obdobie 2010-2011

5. Konferencia schválila správu revíznej komisie ObFZ

6. Konferencia schválila analýzu súčasného stavu a plán hlavných úloh ObFZ
na obdobie 2012-2013

7. Konferencia schválila delegátov ObFZ na hodnotiacu konferenciu VsFZ dňa
28.1. 2012