ROKOVACÍ PORIADOK

16.01.2012 17:31

HODNOTIACA KONFERENCIA ObFZ 20. januára 2012


                                                 Článok 1
     Na Hodnotiacej konferencii sa zúčastňujú :       a/ delegáti s právom hlasovať
                                                                          b/ hostia
                                                                          c/ zástupcovia médií
                                                                          

                                                 Článok 2
     Ako delegáti s právom hlasovať sa na Hodnotiacej konferencii zúčastňujú delegáti  delegovaní futbalovými klubmi. Každý klub môže zastupovať iba jeden delegát s právom hlasovať.

 

                                                  Článok 3
     Konferencie ObFZ sa zúčastňujú členovia Rady, VV ObFZ, a predsedovia komisií ObFZ s hlasom poradným, ak nie sú delegovaní FK ako delegáti s právom hlasovať.

                                                  Článok 4
     Hodnotiaca  konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s právom hlasovať. O uzneseniach Hodnotiacej konferencie sa hlasuje verejným hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovična väčšina v čase hlasovania, prítomných delegátov s právom hlasovať.


                                                  Článok 5
     Priebeh Hodnotiacej konferencie zabezpečuje pracovné predsedníctvo a pracovné komisie. Hodnotiaca konferencia na začiatku rokovania volí Mandátovú a Návrhovú komisiu.


                                                  Článok 6
     Konferenciu riadi predsedajúci, ktorého poverilo pracovné predsedníctvo, podľa programu konferencie. Návrh rokovacieho programu Hodnotiacej konferencie predkladá pracovné predsedníctvo. Prípadné návrhy na zmenu, či doplnenie môžu podávať len delegáti s právom hlasovať. V záujme operatívnosti a vecného rokovania majú účastníci konferencie na prednesenie návrhu časový limit 5 minút. Opakované vystúpenie delegáta, hosťa je možné iba so súhlasom pracovného predsedníctva. V priebehu rokovania má delegát s právom hlasovať vystúpiť s faktickou poznámkou v trvaní najviac jednej minúty.


                                                 Článok 7
     Hlasovanie o procedurálnych otázkach a predložených materiálov sa uskutočňuje verejným hlasovaním delegátov s právom hlasovať zodvihnutím mandátového lístka.