Návrh rozpočtu ObFZ Rožňava na rok 2012

13.04.2012 10:36

Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01 Rožňava.

 

                          Návrh rozpočtu ObFZ na rok 2012

                        ––––––––––––––––––––––––––––

 

Zostatok na účte ObFZ k 31.12.2011  = 4.398,11 Euro

Zostatok v pokladni  k 31.12.2011      =    150,07 Euro

 

 

                           Predpokladané príjmy ObFZ v roku 2012

                           –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍJMY :                                            Plán                                   Skutočnosť

 

Dotácia VsFZ/ MŠ-SR/                         1.855,- Euro

Dotácia VsFZ / registrácia MRK/           500,-Euro

Štartovné 2012-2013                             2.500,-Euro

Discipl. Poplatky ,prestupy ,registrácia  2.000,-Euro

 

 

Príjmy spolu  :                                      6.855,-Euro

 

 

                            Predpokladané výdaje ObFZ v roku 2012

                            ––––––––––––––––––––––-––––––––––-

 

VÝDAJE                                                Plán                                  Skutočnosť

 

1/Náklady na činnosť sekretariátu

 

Prevádzkové náklady / prenájom-

Plyn – energia - voda/                                  1.700,-Euro

 

Telefón –fax -internet                                   600,- Euro

 

Kancelárske potreby, tlačivá ObFZ

/ toner- farba - rozpis ObFZ – iné/                 500,- Euro

 

Poštovné                                                       50,-Euro

 

Oprava - údržba                                           100,-Euro

 

Reklamné predmety ObFZ                           200,- Euro

 

 

2/ Činnosť riadiacich orgánov, komisií ObFZ

 

Konferencia ObFZ

a/ strava + občerstvenie +prenájom/            450,-Euro

b/ obaly- plakety - ocenenia funkcionárov/   250,-Euro

 

Seminár R a DZ ObFZ                                 100,- Euro

 

Slávnostné zasadnutie Rady, VV ObFZ

členov komisií ObFZ                                   250,-Euro

/ strava- občerstvenie - prenájom/

Aktív ŠTK

a/ ceny víťazom                                            250,-Euro

Pracovné porady so zástupcami SFZ- VsFZ

a/ strava - občerstvenie                                 200,-Euro

b/ ubytovanie                                                200,-Euro

 

Cestovné náklady/ sekretariát - komisie /       800,-Euro

 

3/ Športové súťaže -turnaje mládeže -Deň talentov -podporné programy

 

Halový turnaj R a DZ ObFZ 

a/ štartovné                                                      100,-Euro 

b/ doprava                                                        200,-Euro

 

Podpora mládežníckych turnajov                    500,- Euro

 

Deň talentov/ podpora mládež. futbalu/            300.-Euro

/ školský futbal /

 

Dotácia pre postupujúcich do V. ligy VsFZ    1.000.-Euro 

 

4/ Spoločensko-kultúrne podujatia obFZ

    Jedenástka ObFZ 2011-2012

    a/ ceny pre hráčov/dospelí - mládež/                200,- Euro                               

    b/ strava - občerstvenie - prenájom/                  300,-Euro

    c/ najlepší rozhodca / 3 x cena/                         80,-Euro

 5/ Materiálno-technické zabezpečenie

 ––––––––––––––––––––––––––––––-

 

  Zakúpenie materiálno - tech. zabezpečenia pre potreby FK

  / lopty, lekárničky, iné/                                       500.- Euro

 

 

 

 

   Výdaje celkom :   7.530,-Euro

 

   Spolu : Zostatok na účte ObFZ k 31.12.2011       = 4.398,11 Euro

                Predpokladané príjmy ObFZ    2012        = 6.855,-Euro

 

              - Predpokladané výdaje ObFZ    2012        = 8.430,- Euro