Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV ObFZ 12. 6. 2012

13.06.2012 21:13

 

  1. VV ObFZ berie na vedomie správu predsedov komisií ObFZ o priebehu súťaží ObFZ a

ukladá ŠTK ObFZ vyzvať FK Družba Čoltovo k písomnému stanovisku k odstúpeniu zo súťaže II.tr.

    

  1. VV ObFZ schvaľuje na návrh predsedu KR na nominačnú listinu R- ObFZ s. Štefániu

Kováčovú a p. Vojtecha Rišpána a Rudolfa Pažitku. Zároveň ukladá KR vyzvať

menovaných na vyplnenie a odovzdanie formulárov pre potreby ISSF.

   

  1. VV ObFZ schvaľuje termín aktívu ŠTK pred novým súť. roč. 2012/2013 a jeho

organizačné zabezpečenie na deň 5.7.2012 o 13.00 hod. v priestoroch hotela Medi-šport

v Rožňave.

    

  1. VV ObFZ schvaľuje termín vyhlásenia ankety Jedenástka ObFZ a jeho organizačné

zabezpečenie / strava- občerstvenie- ocenenie / na deň 5.7. 2012 o 16.00 hod. na ihrisku

SP MFK Rožňava a organizačné zabezpečenie zápasu SP MFK Rožňava- Výber ObFZ.

    

  1. VV ObFZ poveruje zostavením a vedením mužstva výberu ObFZ trénerov p. L.

Teleckého / Krh.Dl.Lúka/ a p. L. Galla/ Rož. Bystré/ na základe ankety a doporučenia

klubov I.tr.

    

  1. VV ObFZ schvaľuje termín a organizačné zabezpečenie seminára R a DZ na deň

5.7.2012 o 8. 30 hod.  v priestoroch ZŠ- A. Hronca v Rožňave.

 

  1. VV ObFZ doporučuje  po prejednaní s FK a R ObFZ zavedenie centrálneho vyplácania

R a DZ od nového súť.roč. 2012-2013.

 

  1. VV ObFZ na základe žiadostí schválil finančnú dotáciu pre FK Baník Drnava na

organizáciu futbalového turnaja vo výške 80,-Euro / zakúpenie cien/ a OFK Vyšná

Slaná pri príležitosti 65 výročia založenia klubu vo výške 150,- Euro / zakúpenie cien/.

   

  1. VV ObFZ zobral na vedomie informáciu sekretára ObFZ ohľadom hospodárskych

náležitosti a web. stránky ObFZ.      

 

 

 

V Rožňave dňa 12.6. 2012