Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ

17.02.2014 20:19

17.2.2014 - Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu v Rožňave na svojom riadnom zasadnutí zvolil, predsedov, tajomníkov a členov odborných komisií na nastávajúce funkčné obdobie.

 

 

                               Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01 Rožňava.

 

 

                                                         Z Á P I S N I C A

 

                                                 ZO ZASADNUTIA  VV ObFZ

                                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                                           dňa 14.2. 2014

 

1.      VV ObFZ berie na vedomie informáciu sekretára ObFZ ohľadom nového

DP SFZ platného od 1.1. 2014.

2.      VV ObFZ berie na vedomie informáciu sekretára ObFZ ohľadom ISSF.

3.      VV ObFZ volí predsedov odborných komisií ObFZ  na obdobie 2014-2017:

 

 

Ján Šmelko - predseda ŠTK ObFZ

Peter Béreš - predseda DK ObFZ (zvolený na konferencii)

Zoltán Breuer ml.- predseda KR ObFZ

Július Balta- predseda TMK ObFZ

Július Benedik- predseda KM ObFZ

Ferdinand Drenko - predseda RK (zvolený na konferencii)

   

4.      VV OBFZ schvaľuje tajomníkov a členov odborných komisií ObFZ na obdobie

2014- 2017 :

 

Peter Gálik- tajomník DK ObFZ

Otto Šoltés - člen DK ObFZ

Stanislav Chochol - člen DK ObFZ

 

Maximilián Černický- tajomník ŠTK ObFZ

Michal Laurinc - člen ŠTK ObFZ

Vladimír Oravec - člen ŠTK ObFZ

Marek Kováč - člen ŠTK ObFZ

 

Róbert Drenko - tajomník KR ObFZ

Ondrej Vysoký - člen KR ObFZ

Zoltán Kovács- člen KR ObFZ

Jaroslav Gebe- člen KR ObFZ

 

Filip Pollák - tajomník TMK ObFZ

Ladislav Dávid - člen TMK ObFZ

 

Štefan Lengyel- tajomník KM ObFZ

Mikuláš Bernáth- člen KM ObFZ

Gabriel Bakoš- člen KM ObFZ

Vladislav Vávra- člen KM ObFZ

 

Ján Gecelovský- člen OK ObFZ

Ján Šmelko- člen OK ObFZ

 

 

Ľudovít Horenčák- člen RK ObFZ

Peter Rákai- člen RK ObFZ

 

Marek Kováč- ISSF

 

5.      VV ObFZ berie na vedomie diskusné príspevky členov VV ObFZ.

 

 

6.      VV ObFZ ukladá členom VV ObFZ , predsedom a členom komisií ObFZ

pripraviť návrh rozpočtu na rok 2014.

 

Termín : 7.3. 2014

 

 

       RNDr. Ján Džubák                                           Mgr. Dušan Pollák

         predseda ObFZ                                                 sekretár ObFZ