Úradná správa ObFZ č. 7 2015/2016

20.08.2015 20:09

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 19.8.2015 :


ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy/ 1. kolo/ zo dňa 16.8.2015:
Rudná- Bohúňovo               4:2
Dedinky- Dlhá Ves              1:0
Jablonov- Vyšná Slaná        1:4
Honce- Drnava                   1:6
Rož. Bystré- Betliar            1:0
Krh.Dl.Lúka- Niž. Slaná       5:0
Vlachovo- Hrhov                7:1

ŠTK oznamuje, že FK Druž. Gemerská Poloma odhlásil družstvo dorastu zo súťaží ObFZ.

ŠTK oznamuje, že FK Hrhov odohrá na základe zastavenia ihriska svoj najbližší zápas na ihrisku v Krh. Dl. Lúke.

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali  hráčov pre nový súť. roč. 2015-2016. Nahratie hráčov do súpisky je potrebné pre elektronický zápis o stretnutí. Súpisky sa automaticky nahrajú pri nominácii hráčov v 1 zápase.

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jesennej časti súť. roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac
b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ
c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/
d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/
e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.
f/ podania na komisie

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !

Zo zasadnutia DK dňa 19.8.2015:


Hráči vylúčení/ I. trieda/ :

DK č.6/2015/2016 :


Ľubomír Zatroch - Tatran Betliar/ 1234704/- ČK
2 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro

DK č.7/ 2015-2016 :


Gabriel Páll - ŠK Jablonov /1257296/- ČK
1 zápas nepodmienečne 46/1a + 10,- Euro


DK č.8/2015-2016 :


Ján Pástor - FK Honce - / 1146427/-ČK
1 zápas nepodmienečne 37/2 + 10,- Euro
DK č.9/ 2015-2016 :
DK mení trest hráča Csaba Kovats  FK Hrhov/ 1187562/ na podmienečný do 31.12.2015 podľa DP čl 41/2.

DK trestá FK Hrhov finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Sokol Rudná za pokles hráčov pod 7 v zápase I. triedy Hrhov- Rudná. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

DK trestá ŠK Jablonov finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Bohúňovo za neúčasť na zápase I. triedy. Bohúňovo- Jablonov zo dňa 9.8.2015. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.       
    

DK na návrh ŠTK podmienečne zastavuje činnosť FK Ml. Brzotín do zaplatenie finančnej pozdĺžnosti.

Kolektívne tresty:

Na základe rozhodnutia konferencie ObFZ je potrebné doklad o zaplatení finančných pokút FK za súť. roč. 2014-2015 predložiť najneskoršie do 29.7.2015. V prípade nepredloženia dokladu o zaplatení budú mať jednotlivé FK zastavenú činnosť v novom súť. ročníku. Toto nariadenia platí pre FK, ktoré sa prihlásili do nového súť.roč. 2015-2016 !!!

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do
14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ
platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk ? www.obfzroznava.yw.sk
V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii
mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.
Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.
Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní
hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.
Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.
Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk
V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.