Úradná správa ObFZ č.4 - 2013/2014

09.08.2013 12:20

Z aktívu ŠTK dňa 7.8. 2013: ŠTK oznamuje FK, že nový súť. roč. 2013- 2014 sa začína dňa :

 

a/ I. trieda + II. trieda dňa 10-11. 8. 2013

b/ Dorast   dňa 31.8.- 1.9. 2013

c/ St. žiaci dňa 31.8.-1.9. 2013

d/ Prípravka dňa September 2013/ presné termíny sa upresnia/

 

ŠTK oznamuje, že zápas I. tr. / 1. kolo/ Bohúňovo- Jablonov sa odohrá 11.8.2013 o 13.30 hod. na ihrisku Ml. Jovice.

 

ŠTK oznamuje, že družstvo FC Kečovo vystúpilo zo súťaže II.triedy ObFZ !!!

ŠTK oznamuje, že FK Brzotín vystúpil zo súťaže II.tr.ObFZ !!!

ŠTK č. 36/ 2013 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I. tr. / 2. kolo/ Hrhov- Bohúňovo dňa 17.8. 2013/ sobota/ v UHČ na ihrisku v Bohúňove a jarné odvetné kolo na ihrisku v Hrhove v UHČ.

 

ŠTK oznamuje FK, že súpisky pre nový súť. roč. 2013-2014 je potrebné

predložiť a potvrdiť do 7.8. 2013.

ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii

Mládeže / dorast- st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ.

ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.

 

Sekretár ObFZ/ Mgr. Dušan Pollák/zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 / prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča/.

Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie : Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi -  Zoltán Kovács/

ŠTK oznamuje FK, že štartovné vo výške 100,- Euro na súť. roč. 2013-2014

obdržia FK v zbernej faktúre v mesiaci august 2013.

 

 

Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013:

 

1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť.roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP!!! Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže.

2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať: a/písomná forma / do konca jesennej časti súťaží ObFZ 2013-2014/.

b/elektronický transfer/ dospelí I.- II. trieda/ Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto / mailová adresa/,ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.

3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč. sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii 1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň. Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí R -ObFZ.

4/ ŠTK ObFZ upozorňuje ISSF managerov klubov, aby si z dôvodu prechodu na elektronický zápis o stretnutí doplnili v ISSF systéme údaje o domácom štadióne.

5/ Žiadosti o novú registráciu hráča podávajú ISSF manageri FK cez

    elektronickú podateľňu/ je potrebné uvádzať mailovú adresu hráča,

    resp. zákonného zástupcu/.Následne musí k registrácii hráča dať súhlas

    hráč a matrikár ObFZ.

 

Zo zasadnutia DK dňa 7.8.2013 :

 

Na základe rozhodnutia DK ObFZ sa tresty za 4 ŽK alebo 8 ŽK do nového súťažného ročníka 2013-2014 neprenášajú. DK povoľuje štart hráčom uvedených v zozname prenesených trestov z ÚS ObFZ č. 1/2013-2014.

Prenášajú sa iba tresty za ČK.

DK upozorňuje tieto FK na vyrovnanie si finančných pozdlžnosti voči FK za

neúčasť na zápasoch v súť. roč. 2012-2013 :´

TJ FO Vlachovo 40 Euro pre FK Baník Drnava / ÚS ObFZ zo dňa 24.10.2012/

FK Brzotín 40 Euro pre FK Pap. Slavošovce

Uvedené FK predložia DK ObFZ doklad o finančnom vyrovnaní do 7.8.2013

pod následkami zastavenia činnosti.

   

DK uvolňuje činnosť hráča Csaba Konc / Rož. Bystré/ a trest mení na podmienečný do konca jesennej časti 2013-2014.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.sk a na web. stránkach mediálnych partnerov ObFZ :

www.infofutbalrv.webnode.sk

www.roznava24.sk

Sekretariát ObFZ bude v rámci servisu a pomoci klubom zasielať ÚS ObFZ na mailové adresy klubov.

 

Štart hráčov :

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov na :         

a/ plastový RP / nový/

b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP v ISSF systéme.                            

 

Poznámka: Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.

ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.

ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

 

Komisia R a DZ oznamuje rozhodcom a delegátom, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v systéme, aby tak urobili (vyplnienie registračného formulára) a odoslanie na SFZ. 

 

 

                   

Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2013-2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

–––––––––––––––––––––––––––––––––

I.trieda  : 934,- Euro

II.trieda : 820,- Euro

Dorast   : 182,- Euro

Žiaci     : 118,-  Euro

 

 

 

 ŠTK ObFZ ako správca súťaže v systéme ISSF Vás touto cestou ešte raz vyzýva, aby ste si v systéme ISSF

                       nahrali štadión !!!- vyplnili kolónku štadión !!! Je to dôležité pre elektronické zápisy o stretnutí.

 

 

 ŠTK OBFZ oznamuje, že družstvo FK Brzotín / II. trieda/ a FC Kečovo/ II.trieda/ vystúpili zo súťaže ObFZ 2013-2014.

                      Pôvodná delegácia R a DZ na tieto zápasy sa ruší.

 

                      Dušan Pollák

                      sekretár ObFZ