Úradná správa ObFZ č.30 /2014 - 2025

18.06.2015 11:43

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 17.6.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 25. kolo/ zo dňa 13.-14.6.2015:

 

Dlhá Ves- Dedinky                  3:0

Hrhov – Drnava                      0:5

Jablonov- Honce                     6:2

Vyš.Slaná- Bohúňovo              4:1

Krh.Dl.Lúka- Rož. Bystré         4:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 21.kolo/ zo dňa 13.-14.6.2015:

 

Čoltovo- Pača                           2:3

Rakovnica- Kružná                   2:4

Gem.Hôrka B- Niž.Slaná           1:2

Ml.Brzotín- Plešivec                  2:0

Ml. Jovice- Kečovo                   3:0 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 14 kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015:

 

Gem.Hôrka- Rožňava               0:5

Plešivec- Krh.Dl.Lúka               6:2

Dobšiná – Rož. Bystré              1:1

Gem.Poloma – Jablonov           6:1

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky dorastu zo dňa 13.6.2015 :

 

Jablonov- Krh.Dl.Lúka              3:0 kont.

 

Turnaj prípraviek/ skupina C/ zo dňa 6.6. a 13.6.2015:

 

Gem. Poloma- Kružná  3:1   1:0

Kružná- Gem. Poloma  2:1   1:1

 

Turnaj prípraviek/ skupina A/ zo dňa 13.6.2015:

 

Krh. Podhradie- Pača    0:3

Krh.Podhradie- Rudná   3:0

Pača- Rudná                3:0

 

Turnaj prípraviek/ skupina A/ dňa 27.6.2015/ sobota/ o 10.00 hod.- ihrisko MFK Rožňava

 

 

 

Turnaj prípraviek/ skupina D/ 10-11-12. kolo:

 

Dlhá Ves- Gem. Hôrka      1:7        1:6       5:8  

Dlhá Ves- Kružná             3:2         5:1      3:4

Gem. Hôrka- Kružná         6:0       12:0     6:2

 

 

ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky na nový súť. roč. 2015-2016 je potrebné zaslať najneskoršie do 22.6.2015. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF a

vyplnené zaslať na ŠTK ObFZ. Vzhľadom k tomu, že nie všetky FK dokážu zaslať prihlášky do súťaže cez elektronickú podateľňu pristúpila ŠTK k tomuto spôsobu zasielania prihlášok pre súť.roč. 2015-2016. FK môžu prihlášku zaslať i cez elektronickú podateľňu.

 

ŠTK č. 27/2014-2015:

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. tr. Plešivec- Gem. Hôrka B dňa 20.6.2015/ sobota/ o 13.30 hod.

 

ŠTK č. 28/2014-2015:

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Kružná- Krh.Dl.Lúka B dňa 20.6.2015/ sobota/ o 17.00 hod.

 

ŠTK č. 29/2014-2015:

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. tr. Pača- Rakovnica dňa 21.6.2015 o 14.00 hod.

                                    

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II. triedy, že počnúc 14. kolom / 26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I.trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK v kategórii mládeže, že na základe rozhodnutia VV ObFZ a konferencie ObFZ si môžu od 11.5.2015 prevziať na sekretariáte ObFZ futbalové lopty pre mládežnícke družstvo.

 

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                       

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 17.6.2015:

 

Zastavená činnosť :

DK č. 96/2014-2015:

Peter Révay- Lok. Dedinky/1245658/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č. 97/2014-2015:

Róbert Garan- FK Apex Kružná/ 1255122/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č. 98/2014:2015:

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre ObFZ za neúčasť na zápase II. tr. Ml. Jovice- FC Kečovo/ 21. kolo/.

 

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná za neúčasť na zápase II.tr. Niž. Slaná- Kečovo/ 18. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní.

Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do

14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za nenastúpenie na zápas dorastu / 13. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Jovice za neúčasť v zápase II. tr. Ml. Jovice- Kečovo zo dňa 14.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK trestá dorast Krh.Dl.Lúka finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za neúčasť na zápase dohrávky dorastu Jablonov- Krh.Dl.Lúka zo dňa 13.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

Zasadnutie VV ObFZ :

Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 26.6.2015/ piatok/ o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.

Sekretariát ObFZ vyzýva FK na nahlásenie funkcionárov pri príležitosti životných jubileí a za rozvoj futbalu.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.