Úradná správa ObFZ č.28 /2014 - 2015

04.06.2015 09:41

                      

Zo zasadnutia ŠTK dňa 3.6.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 23. kolo/ zo dňa 30.-31.5.2015 :

 

Dlhá Ves- Rož. Bystré                3:0

Hrhov- Dedinky                         3:0

Jablonov- Vlachovo                   1:0

Vyš.Slaná- Honce                      8:1

Bohúňovo- Rudná                      2:1

ŠTK schvaľuje výsledok predohrávky I. tr. Vlachovo- Dlhá Ves 2:2

/ 26. kolo/.

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 19 kolo/ zo dňa 30.-31.5.2015:

 

Gem.Hôrka B- Kružná                 0:1

Čoltovo- Krh.Dl.Lúka B               1:5

Ml.Brzotín- Pača                         1:3

Ml.Jovice- Niž.Slaná                    2:3

Kečovo- Plešivec                        2:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 13 kolo/ zo dňa 30.-31.5.2015:

Jablonov- Plešivec                        3:0 kont.

Rožňava- Gem.Poloma                 1:2

Rož.Bystré- Gem.Hôrka                7:2

Krh.Dl.Lúka- Dobšiná                   2:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov/ 13 kolo/ zo dňa 30.-31.5.2015:

Krh.Dl.Lúka- Betliar                     16:1

Plešivec- Drnava                          0:2

 

ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky na nový súť. roč. 2015-2016 je potrebné zaslať najneskoršie do 22.6.2015. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF a

vyplnené zaslať na ŠTK ObFZ.

 

ŠTK na základe FK a KR ponecháva v platnosti výnimky hracích termínov aj v posledných troch kolách.

                                    

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II. triedy, že počnúc 14. kolom / 26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ I. trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK v kategórii mládeže, že na základe rozhodnutia VV ObFZ a konferencie ObFZ si môžu od 11.5.2015 prevziať na sekretariáte ObFZ futbalové lopty pre mládežnícke družstvo.

 

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť. roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

 

Zo zasadnutia DK dňa 2.6.2015:

 

Hráči vylúčení/ I-II. trieda/ :

 

DK č. 90/ 2014-2015:

Marek Pástor- FK Honce/1016198 /- ČK

1 zápas nepodmienečne 37/2 + 10,- Euro

 

DK zamieta žiadosť hráča Alexander Polyak- Ml. Jovice o zmenu trestu.

 

Zastavená činnosť :

DK č.91/2014-2015:

Alexander Rusnyak- Ml. Brzotín/ 1150723/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná za neúčasť na zápase II. tr. Niž. Slaná- Kečovo/ 18. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní.

Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do

14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK berie na vedomie úhradu finančnej pokuty zo strany FK Honce voči Sokol Rudná.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.