Úradná správa ObFZ č. 22 /2013 - 2014

13.03.2014 13:11

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II. tr. nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk

 

DK ObFZ upozorňuje FK na nový DP platný od 1. 1. 2014.

Nový DP si môžete stiahnuť na stránke ObFZ / www.obfzroznava.yw.sk  a

stránke SFZ / www.futbalsfz.sk / predpisy/poriadky/.

 

Na základe nového DP budú od jarnej časti súťaží ObFZ upravené reporty počítania ŽK . Platia však prechodné ustanovenia DP. Výklad na konferencii ObFZ dňa 14.3.2014/ predseda DK/.

 

MRK ISSF oznamuje, že transfery hráčov budú v jarnej časti realizované iba

v elektronickej podobe. Písomná forma iba so súhlasom VV ObFZ a ISSF managera / 50 % príplatok/. Víkendové schválenie transferov bude 100% drahšie ako sú štandardne cenníkové ceny.

 

MRK ISSF vyzýva FK, aby realizovali výrobu nových plastových preukazov ešte pred jarnou časťou súťaží.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží / i v systéme ISSFI/.

 

V dňoch 15.-16.3.2014 sa v zariadení Kežmarských žliabov uskutoční pracovné stretnutie VsFZ s predsedami a tajomníkmi DK A KR ObFZ. Za ObFz Rožňava sa pracovného stretnutia zúčastnia P. Béreš, P. Gálik, R. Drenko a Z. Breuer.

 

Riadna konferencia ObFZ so zástupcami FK/ 1 delegát/ spojená s aktívom ŠTK pred začiatkom jarnej časti sa uskutoční dňa 14.3. 2014/ piatok/ o 16.00 hod. v

Priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.

 

Seminár R A DZ ObFZ sa uskutoční dňa 16.3. 2014 / nedeľa/ o 8.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave. R a DZ ObFZ si donesú písacie potreby, OP a kartičku poistenca / podpísanie dohôd/.   

 

KM ObFZ vyzýva družstvá prípravky skup. B a D, aby nahlásili záujem o organizáciu halového turnaja prípraviek dňa 29.3. 2014.

 

 

                               Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01 Rožňava.

 

 

                                                         Z Á P I S N I C A

 

                                             ZO ZASADNUTIA  VV ObFZ

                                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                                           dňa 12.3. 2014

 

1.      VV ObFZ schvaľuje za podpredsedu ObFZ p. Jána Chanasa.

 

2.      VV ObFZ schvaľuje za člena Odvolacej komisie p. Mgr. Mariana Manka a

zároveň berie na vedomie odstúpenia p. Jána Šmelka z OK ObFZ.

   

3.      VV ObFZ berie na vedomie informáciu predsedov komisií ObFZ ohľadom

organizačného zabezpečenia jarnej časti súť. roč. 2013-2014, nového DP a

seminára R a DZ ObFZ.

4.      VV ObFZ berie na vedomie organizačné zabezpečenie riadnej konferencie ObFZ a

schvaľuje program konferencie.

  

5.      VV ObFZ schvaľuje návrh rozpočtu ObFZ na rok 2014.

 

6.      VV ObFZ berie na vedomie diskusné príspevky členov VV ObFZ a predsedov komisií.

 

 

RNDr. Ján Džubák                                   Mgr. Dušan Pollák

  predseda ObFZ                                         sekretár ObFZ

 

 

V Rožňave dňa 12.3. 2014