Úradná správa ObFZ č.2/2013 - 2014

24.07.2013 09:39

Z  aktívu ŠTK dňa 4.7. 2013:

 

ŠTK oznamuje FK, že nový súť. roč. 2013- 2014 sa začína dňa :

 

a/ I. trieda + II. trieda dňa 10-11. 8. 2013

b/ Dorast   dňa 31.8.- 1.9. 2013

c/ St. žiaci dňa 31.8.-1.9. 2013

d/ Prípravka dňa september 2013/ presné termíny sa upresnia/

 

ŠTK oznamuje FK, že súpisky pre nový súť. roč. 2013-2014 je potrebné

predložiť a potvrdiť do 7.8. 2013.

ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii

 

Mládeže / dorast- st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ.

ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK na čerpanie dovolenky sekretárom ObFZ od 8.7.-2.8.2013.Sekretariát ObFZ bude všetky potrebné náležitosti pre FK zabezpečovať v týchto dňoch v čase od 10.00-12,00 hod a 14.00-16.00 hod.

Sekretár ObFZ/ Mgr. Dušan Pollák/zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 / prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča/.

Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie : Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi -  Zoltán Kovács/

ŠTK oznamuje FK, že štartovné vo výške 100,- Euro na súť. roč. 2013-2014

obdržia FK v zbernej faktúre v mesiaci august 2013.

 

 

Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013:

 

1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť.roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP!!! Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže.

2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať: a/písomná forma / do začiatku jarnej časti súťaží 2013-2014/

b/elektronický transfer/ dospelí I.- II. trieda/ Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto / mailová adresa/,ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.

3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč. sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii 1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň. Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí R -ObFZ.

4/ ŠTK ObFZ upozorňuje ISSF managerov klubov, aby si z dôvodu prechodu na elektronický zápis o stretnutí doplnili v ISSF systéme údaje o domácom štadióne.

 

Zo zasadnutia DK dňa 23.7. 2013:

 

Na základe rozhodnutia DK ObFZ sa tresty za 4 ŽK alebo 8 ŽK do nového súťažného ročníka 2013-2014 neprenášajú. DK povoľuje štart hráčom uvedených v zozname prenesených trestov z ÚS ObFZ č. 1/2013-2014.

Prenášajú sa iba tresty za ČK.

 

DK upozorňuje tieto FK na vyrovnanie si finančných pozdlžnosti voči FK za

neúčasť na zápasoch v súť. roč. 2012-2013 :´

TJ FO Vlachovo 40 Euro pre FK Baník Drnava / ÚS ObFZ zo dňa 24.10.2012/

FK Brzotín 40 Euro pre FK Pap. Slavošovce

Uvedené FK predložia DK ObFZ doklad o finančnom vyrovnaní do 7.8.2013

pod následkami zastavenia činnosti.

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.sk a na web. stránkach mediálnych partnerov ObFZ :

www.infofutbalrv.webnode.sk

www.roznava24.sk

Sekretariát ObFZ bude v rámci servisu a pomoci klubom zasielať ÚS ObFZ na mailové adresy klubov.

                        

 

Štart hráčov :

 

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov na :         

a/ plastový RP / nový/

b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP v ISSF systéme.                            

 

Poznámka: Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.

ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.

ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

 

Predseda komisie Rozhodcov a delegátov žiada všetkých R a DZ o zaslanie svojich mailových adries na mail: robert.drenko@gmail.com

 

 

Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2013-2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

–––––––––––––––––––––––––––––––––

I.trieda  : 934,- Euro

II.trieda : 820,- Euro

Dorast   : 182,- Euro

Žiaci      : 118,- Euro

 

 

 

P.č.  Názov FK    K úhrade (v Euro) 1. splátka 2. splátka  3. splátka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.     Lok. CHZ Dedinky   934,-             250,-            200,-          484,-    

2.     Baník Drnava         1052,-            300,-            200,-          552,-

3.     Krh.Dl.Lúka  A+B    2054,-           500,-            500,-         1054,-             

4.     Pap. Slavošovce     1052,-           250,-            250,-          502,-              

5.     Sokol Rudná             934,-           250,-            200,-          484,-  

6.     Sokol Bohúňovo      1052,-           300,-           200,-          552,-

7.     OFK Vyšná Slaná      934,-           250,-            200,-          484,-             

8.     FK Brzotín                  820,-          250,-            200,-          370,-              

9.     ŠK Jablonov               934,-         250,-            200,-          484,-               

10.    FK Hrhov                  1116,-         250,-            250,-          616,-  

11.    TJ FO Vlachovo        1116,-         250,-             250,-          616,-                     

12.    Tatran Betliar             182,-          40,-             40,-             82,-                  

13.    Dlhá Ves                    934,-        250,-            200,-            484,-

14.    MFK Dobšiná             1120,-         250,-            250,-          620,-                 

15     Baník Rož. Bystré      1116,-        250,-           250,-            616,-                                                   

16.    Druž.Gem. Poloma       300,-      °100,-            50,-           150,-                               

17.    FK Gemerská Hôrka  1002,-         250,-           250,-          502,-                                                                                              

18.    Nižná Slaná                  820,-         200,-          200,-          420,-                                         

19.    Druž. Honce               1116,-          250,-         250,-          616,-

20.    FK Plešivec                1002,-          300,-          250,-          452,-                                                                                              

21.    Sokol Pača                   820,-          200,-         200,-          420,-  

22.    Apex Kružná                 820,-          200,-        200,-          420,-                

23.    Ml. Jovice                      820,-          200,-        200,-          420,-                  

24.    FC Kečovo                    820,-          200,-        200,-          420,-                    

25.    Baník Štítnik                 1052,-         250,-        250,-          652,-                 

26.    Mladosť Brzotín             820,-         200,-        200,-          420,-                  

27.    FK Lipovník                    820,-         200,-        200,-          420,-                                     

28.    Družba Čoltovo              820,-         200,-        200,-          420,-                                    

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť celkovú sumu v troch splátkach:

      Prvá splátka do 15. 08. 2013

      Druhá splátka do 15. 10. 2013

      Tretia splátka do 15. 04. 2014

 

      COR a DZ Vám bude vygenerované v zberných faktúrach.

 

      Bankové spojenie : SLSP a.s.

      Číslo účtu             : 99627734/0900     

      Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.