Úradná správa ObFZ č:18 - 2012/2013

10.04.2013 14:26

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 10.4. 2013 :

 

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 17. kolo I. a II. tr. /dospelí/ na deň 22.-23.6.2013 v UHČ a 11. kolo dorastu a st. žiakov na deň 15.-16.6. 2013 v UHČ.

 

Poznámka : Vyhovujúci stav ihrísk nahlásili : FK Sokol Bohúňovo, FK Gem. Hôrka, ŠK Jablonov, Ml. Jovice a FK Apex Kružná.

 

ŠTK upozorňuje FK na doteraz preložené zápasy / dospelí + mládež/ :

 

15. kolo I a II. tr. dňa 1.5. 2013 o 15.30 hod.

16. kolo I. a II. tr. dňa 8.5. 2013 o 15.30 hod.

10. kolo dorastu a st. žiakov dňa 8.-9.6.2013 v UHČ.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží ObFZ.

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II. tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st. žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Zo zasadnutia DK dňa 20.3. 2013 :

–––––––––––––––––––––––––––

 

Zastavenie činnosti :

 

Csaba Flander- Dlhá Ves/4/ stop v 1 jarnom kole-  Tomáš Kovács- Bohúňovo/4/ stop v 1 jarnom kole- Dávid Csík- Bohúňovo/ 4/ stop v 1 jarnom kole

 

Hráči vylúčení :

 

Róbert Kováč- Plešivec  / 1 zápas nepodmienečne I/ 5a + 10 Euro/

Ladislav Ikri- Štítnik      /  1 zápas nepodmienečne I/5a

Denis Kortvely- Hrhov  /  3 zápasy nepodmienečne I/1b + 10 Euro

 

DK trestá TJ Mladosť Jovice finančnou pokutou 50,-Euro za HNS lavičky v zápase II.tr. Kečovo- Jovice / II/1b/.

DK trestá ved. mužstva TJ Ml. Jovice E. Zsebika zákazom výkonu funkcie ved. mužstva do konca súť.roč. 2012/2013.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 60 Euro pre nezaslanie videozáznamu zo zápasu I. tr. Slavošovce- Jablonov v termíne do 29.10.2012.

 

DK upozorňuje FK na nezaplatenie finančných pozdĺžnosti pod discipl. následkami zastavenia činnosti tieto FK :

 

Ml. Jovice             50,- Euro / DK č.1/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

Pap. Slavošovce   60,- Euro / DK č.2/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Brzotín           200 Euro / DK č. 3/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

TJ FO Vlachovo       50 Euro / DK č.4/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

ZK Dlhá Ves          20 Euro/ DK č. 5/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Gem. Hôrka      10 Euro / DK č.6/2013/ -nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Plešivec            10 Euro / DK č.7/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Hrhov               10 Euro / DK č.8/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

 

Splatnosť pokút do 14 dní od vystavenia zbernej faktúry / sleduje ISSF manager klubu /.Zbernú faktúru za mesiac marec  obdržia FK v mesiaci apríl 2013.

DK upozorňuje FK, že počnúc súť. roč. 2012/2013 sa pokles hráčov pod 7 trestá finančnou pokutou 40 Euro / 20,- Euro pre ObFZ a 20,- Euro pre poškodený FK/.

DK vyzýva FK Plešivec na predloženie dokladu o zaplatení pokuty/ pokles hráčov pod 7/ pre FK Honce.

DK vyzýva na TJ Sokol Gemtex Rudná a FK Brzotín na predloženie dokladu o zaplatení pokuty pre FK Pap. Slavošovce / nenastúpenie na zápas/ uloženej DK ObFZ z jesennej časti súť.roč. 2012-2013.

 

Z pracovnej porady ISSF :

 

Dňa 1.3. 2013 sa v priestoroch ZŠ- Zakarpatská uskutočnilo pracovné stretnutie funkcionárov FK, ISSF managarov so zástupcami SFZ / p. Ján Letko/ a VsFZ / p. Alžbeta Majláthová, p. Štefan Olšavský/ ohľadom prechodu na plastové karty a zbernú faktúru ISSF. Z pracovného stretnutia sú pre FK dôležité tieto informácie :

a/ jarná časť súťaží/ dospelí/ sa odohrá už iba na plastové RP, ktoré sú FK

    povinné vymeniť najneskoršie do 31.3. 2013.

b/ ObFZ prechádza na mesačnú zbernú faktúru od jarnej časti súťaží ObFZ

c/ prvú zbernú faktúru FK obdržia za mesiac marec v mesiaci apríl 2013,resp.    

   v mesiaci máj za mesiac apríl 2013.

d/ za sledovanie a vyplatenie zbernej faktúry zodpovedá FK a ISSF manager

e/ zberná faktúra klubu musí byť vyplatená do 14 dní od jej vyhotovenia. V prípade neuhradenia zbernej faktúry v stanovenej lehote bude mať klub pozastavenú činnosť/ prestupy, registrácia / + návrh na odpočítanie 3 bodov po skončení súť. roč. / návrh SFZ/.

f/ ISSF manageri FK si budú môcť prevziať notebook / informáciu sme Vám

   zaslali mailom, resp. viac na www.futbalvsfz.sk , alebo

   www.infofutbalrv.webnode.sk

 

   Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

   RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

   dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

   im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov v 1. jarnom  

   kole  na :         a/ plastový RP / nový/

                           b/ starý RP, ktorého platnosť skočila dňom 31.12.2012 !!!

                               / nie starší !!!/.

 

 

  

 

                    Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                           934,00,- Euro           / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro         560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                           1.916,00,- Euro          / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                            1.097,00,- Euro         / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro         467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro        / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhadené/

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.