Úradná správa ObFZ č.18 / 2014 - 2015

09.03.2015 09:37

 

Riadna konferencia ObFZ spojená s aktívom ŠTK pred začiatkom jarnej časti

súťaží ObFZ sa uskutoční dňa 27.3.2015 o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ-Zakarpatská v Rožňave. Za FK sa zúčastní l delegát. ObFZ vyzýva FK, aby najneskoršie do 20.3.2015 nahlásili delegáta za FK, ktorý sa zúčastní konferencie.

 

Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 13.3.2015 o 16.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatské v Rožňave.

 

ŠTK oznamuje začiatok jarnej časti súťaží ObFZ :

I.trieda:   29.3.2015

II.trieda : 12.4.2015

V prípade nepriaznivého počasia a zlého stavu ihrísk rozhodne o náhradnom termíne ŠTK.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

 

 

 

Zoznam kolektívnych trestov z jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Pača za nenastúpenie na zápas II. triedy Pača- Čoltovo.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Plešivec za pokles hráčov pod 7 v zápase II. triedy Plešivec- Ml. Brzotín.

Zároveň upozorňuje FK Ml. Brzotín na úhradu 40,- Euro pre FK Družba Čoltovo / pokles hráčov pod 7 /.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

 

KR vyzýva R a DZ, aby akékoľvek zmeny / bydlisko, tel.číslo, poistenie, iné/

nahlásili na sekretariát ObFZ, alebo predsedovi KR ObFZ.

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK, že web. stránka ObFZ / www.obfzroznava.webnode.sk / je v týchto dňoch neprístupná, nakoľko na stránke sa vykonávajú opravy. Dôležité informácie ObFZ nájdete na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk .