Úradná správa ObFZ č: 17/2012 - 2013

21.03.2013 14:18

Zo zasadnutia ŠTK dňa 20.3. 2013 :

 

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 15. kolo I. a II.tr. zo dňa 31.3. 2013 na 1.5. 2013/ streda/ o 15.30 hod. ŠTK naďalej vyzýva FK, aby priebežne hlásili stav ihrísk.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží ObFZ.

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II. tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st. žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Zo zasadnutia DK dňa 20.3. 2013 :

 

Zastavenie činnosti :

 

Csaba Flander- Dlhá Ves/4/ stop v 1 jarnom kole-  Tomáš Kovács- Bohúňovo/4/ stop v 1 jarnom kole- Dávid Csík- Bohúňovo/ 4/ stop v 1 jarnom kole

 

Hráči vylúčení :

 

Róbert Kováč - Plešivec   / 1 zápas nepodmienečne I/ 5a + 10 Euro/

Ladislav Ikri - Štítnik      /  1 zápas nepodmienečne I/5a

Denis Kortvely - Hrhov   /  3 zápasy nepodmienečne I/1b + 10 Euro

 

DK trestá TJ Mladosť Jovice finančnou pokutou 50,-Euro za HNS lavičky v zápase II. tr. Kečovo- Jovice / II/1b/.

DK trestá ved. mužstva TJ Ml. Jovice E. Zsebika zákazom výkonu funkcie ved. mužstva do konca súť. roč. 2012/2013.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 60 Euro pre nezaslanie videozáznamu zo zápasu I. tr. Slavošovce- Jablonov v termíne do 29.10.2012.

 

DK upozorňuje FK na nezaplatenie finančných pozdĺžnosti pod discipl. následkami zastavenia činnosti tieto FK :

 

Ml. Jovice              50,- Euro / DK č.1/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

Pap. Slavošovce    60,- Euro / DK č.2/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Brzotín            200  Euro / DK č. 3/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

TJ FO Vlachovo      50   Euro / DK č.4/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

ZK Dlhá Ves          20   Euro/ DK č. 5/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Gem. Hôrka     10   Euro / DK č.6/2013/ -nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Plešivec           10   Euro / DK č.7/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

FK Hrhov              10   Euro / DK č.8/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

 

Splatnosť pokút do 14 dní od vystavenia zbernej faktúry / sleduje ISSF manager klubu /.Zbernú faktúru za mesiac marec  obdržia FK v mesiaci apríl 2013.

DK upozorňuje FK, že počnúc súť. roč. 2012/2013 sa pokles hráčov pod 7 trestá finančnou pokutou 40 Euro / 20,- Euro pre ObFZ a 20,- Euro pre poškodený FK/.

DK vyzýva FK Plešivec na predloženie dokladu o zaplatení pokuty/ pokles hráčov pod 7/ pre FK Honce.

 

Zo zasadnutia KR ObFZ :

 

Dňa 2.3.2013 sa v priestoroch ZŠ- Zakarpatská uskutočnil seminár R a DZ ObFZ pred jarnou časťou súťaží ObFZ. Seminára sa zúčastnilo 30  R a DZ ObFZ.

V rámci seminára vystúpil Filip Glova / rozhodca SFZ /. Predmetom seminára boli pravidlá, video -test, nové doplnky pravidiel a výklad pravidla 12 / nešportové správanie a zakázaná  hra/.

 

Z pracovnej porady ISSF :

 

Dňa 1.3. 2013 sa v priestoroch ZŠ- Zakarpatská uskutočnilo pracovné stretnutie funkcionárov FK, ISSF managarov so zástupcami SFZ / p. Ján Letko/ a VsFZ / p. Alžbeta Majláthová, p. Štefan Olšavský/ ohľadom prechodu na plastové karty a zbernú faktúru ISSF. Z pracovného stretnutia sú pre FK dôležité tieto informácie :

a/ jarná časť súťaží/ dospelí/ sa odohrá už iba na plastové RP, ktoré sú FK

    povinné vymeniť najneskoršie do 31.3. 2013.

b/ ObFZ prechádza na mesačnú zbernú faktúru od jarnej časti súťaží ObFZ

c/ prvú zbernú faktúru FK obdržia za mesiac marec v mesiaci apríl 2013

d/ za sledovanie a vyplatenie zbernej faktúry zodpovedá FK a ISSF manager

e/ zberná faktúra klubu musí byť vyplatená do 14 dní od jej vyhotovenia.     V prípade neuhradenia zbernej faktúry v stanovenej lehote bude mať klub pozastavenú činnosť/ prestupy, registrácia / + návrh na odpočítanie 3 bodov po skončení súť. roč. / návrh SFZ/.

f/ ISSF manageri FK si budú môcť prevziať notebook resp. tlačiareň / o

   cene a termíne dodania Vás budeme informovať /.

 

Zo zasadnutia Rady, VV ObFZ a predsedov komisií ObFZ dňa 20.3.2013

 

1/ Rada ObFZ na základe návrhu ŠTK preložila 15.kolo I. a II.tr. zo dňa 31.3.2013 na deň 1.5.2013/ streda/ o 15.30 hod.

2/ Rada ObFZ zobrala na vedomie informáciu sekretára ObFZ ohľadom ISSF.

3/ Rada ObFZ schválila odmeňovanie CV-R a DZ pre jarnú časť podľa

    predloženého návrhu KR ObFZ.

4/ Rada ObFZ schválila rozpočet ObFZ na rok 2013

5/ Rada ObFZ zobrala na vedomie informáciu sekretára ObFZ ohľadom

    grantového projektu SLSP / viac na www.darca.sk/ „ Futbal to je hra“.

    Projekt, žiadosti je potrebné zaslať do 30.4.2013 !!!

 

       

 

                        Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                        

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                             934,00,- Euro          470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                   1.107,00,- Euro         560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                             1.916,00,- Euro         958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                               1.107,00, -Euro         557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                               1.107,00,- Euro         470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                             1.097,00,- Euro          555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro           467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro           475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                                 1.097,00,- Euro          629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                      934,00,- Euro          470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro          200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro          491,00,- Euro

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhadené/

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro          580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro        496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro         414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro         420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                     992,00,- Euro          496,00,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.