Úradná správa ObFZ č.11 2013/2014

26.09.2013 15:51

Zo zasadnutia ŠTK dňa 25.9.2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 8. kolo/ zo dňa 21.-22.2013 :

Drnava- Dlhá Ves             5:1

Rož.Bystré- Vlachovo        2:0

Krh.D.Lúka- Jablonov       7:2

Vyš.Slaná- Honce             2:3

Štítnik- Bohúňovo             3:1

Rudná- Hrhov                   6:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.triedy/ 8. kolo/ zo dńa 21.-22.9.2013 :

Plešivec- Krh.D.Lúka B       4:3

Čoltovo- Ml. Brzotín           1:2

Dobšina B- Gem. Hôrka B  4:2

Pača- Niž. Slaná                1:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 4. kolo/ zo dňa 21.-22.9. 2013 :

Gem. Poloma- Honce         17:0

Dobšina- Plašivec               3:0 kont.

Rož. Bystré- Krh.D.Lúka      2:3

Betliar- Hrhov                    1:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 4. kolo/ zo dňa 21.-22.9.2013 :

Slavošovce- Štítnik              1:0

Dobšiná- Drnava                 2:0

 

 

ŠTK oznamuje, že družstvo FC Kečovo vystúpilo zo súťaže II.triedy ObFZ !!!

ŠTK oznamuje, že FK Brzotín vystúpil zo súťaže II.tr.ObFZ !!!

ŠTK oznamuje, že družstvo Druž. Gem. Poloma odhlásilo družstvo st.žiakov zo súťaže !!!

 

ŠTK oznamuje, že FK Druž. Gem. Poloma prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.

ŠTK oznamuje, že družstvo FK Sokol Pača prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.

ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu TJ FO vystúpilo zo súťaže !!!

TJ FO Vlachovo prihlásilo do súťaže družstvo prípravky.

ŠTK oznamuje, že dorast FK Honce vystúpil zo súťaže ObFZ. FK Honce

Prihlásilo družstvo prípravky !!!

 

ŠTK oznamuje zloženie skupín prípraviek :

Skupina A / Rudná- Krh. Podhradie- Hrhov- Jablonov/

Skupina B / Gem. Hôrka- Dlhá Ves- Lipovník- Honce

Skupina C / Betliar- Dedinky- Vyš. Slaná- Vlachovo/

Skupina D / Pača- Krh.D.Lúka- Gem. Poloma/

 

ŠTK ObFZ žiada FK v kategórii prípraviek, aby termíny turnajov, ktoré budú organizovať v jesennej časti zasielali po dohode klubov na zasadnutia ŠTK.

ŠTK oznamuje, že družstvá , ktoré majú zaradené družstvo dospelých v súťažiach VsFZ majú podmienku zaradenia 2 družstiev mládeže v súťažiach ObFZ, alebo VsFZ na registračné čísla hráčov.

ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek štartujú hráči nar. po 1.1. 2002 a mladší !!!

ŠTK oznamuje na základe dohody klubov organizáciu turnaja prípraviek skupiny B a C :

 

Skupina B : 15.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Gem. Hôrka

                    22.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Lipovník

                    29.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Gem. Hôrka

 

Skupina C : 21.9.2013 o 9.00 hod.- ihrisko Betliar

                    28.9.2013 o 9.00 hod.- ihrisko Vyš. Slaná

                     5.10.2013o 9.00 hod.- ihrisko Dedinky

                    12.10.2013o 9.00 hod.- ihrisko Vlachovo

Skupina A : 28.9.2013/ sobota/ o 9.30 hod.- ihrisko Rudná

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek / skupina C/ zo dňa 21.9.2013 :

Betliar- Vyš. Slaná 4:7      Vlachovo- Dedinky 0:14    Betliar- Dedinky 1:15

Vlachovo- Vyš.Slaná 0:15 Vyš.Slaná- Dedinky 5:5    Betliar- Vlachovo 3:4

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II.tr. nájdu na stánke www.infofutbal.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk .

 

ŠTK č.37/2013    :

ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu Baník Rož. Bystré bude svoje domáce stretnutia hrávať v sobotu o 14.00 hod. !!!

 

ŠTK č.38/2013 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode so štartom hráčov družstva st. žiakov FK Plešivec za klub Sokol Bohúňovo na potvrdenú súpisku a platné R.č. Súčasťou

súpisky je i potvrdenie klubov o vzájomnej dohode.

 

ŠTK č.40/ 2013 :

ŠTK oznamuje, že dorast Krh.Dl.Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu v UHČ !!!

ŠTK oznamuje, že družstvo st. žiakov Krh. D. Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu o 10. 30 hod.!!!

 

ŠTK č.41/2013 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st.žiakov / 1. kolo zo dňa 31.8.2013/ Krh. Dl. Lúka- Slavošovce v náhradnom termíne.

 

ŠTK č. 42/2013 :

ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu FK Gem. Hôrka bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu o 10.30 hod. na ihrisku v Gem. Hôrke.

 

ŠTK č. 43/ 2013 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Rož. Bystré- Dobšiná dňa 2.11. 2013 o 14.00 hod.

 

ŠTK žiada FK Baník Štítnik o predloženie RP hráčov družstva st. žiakov na najbližšie zasadnutie ŠTK dňa 25.9.2013.

 

 

 

ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii

Mládeže / dorast- st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ.

Družstvá štartujúce v súťažiach VsFZ musia mať zaradené v súťažiach VsFZ, alebo ObFZ 2 mládežnícke družstvá. Družstvá štartujúce v súťažiach I.tr. ObFZ 1 mládežnícke družstvo. V prípade, že dôjde k odhláseniu jedného z družstiev pred začiatkom súť. roč. / čím dôjde k porušeniu rozpisu súťaží a ŠTK/musí ešte pred začiatkom súťaží družstvo, ktoré porušilo toto nariadenie prihlásiť nové družstvo, ktoré musí štartovať na platné R.č. a súpisku.

ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.

ŠTK udeľuje dočasnú výnimku na zabezpečenie soc. priestorov s vodou pre FK Družba Čoltovo z dôvodu krádeže zariadenia.

 

Sekretár ObFZ/ Mgr. Dušan Pollák/zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 / prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča/.

Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie : Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi -  Zoltán Kovács/

 

 

Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013:

 

1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť.roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP!!! Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže.

2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať: a/písomná forma / do konca jesennej časti súťaží ObFZ 2013-2014/.

b/elektronický transfer/ dospelí I.- II. trieda/ Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto / mailová adresa/,ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.

3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč. sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii 1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň. Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí R -ObFZ.

4/ ŠTK ObFZ upozorňuje ISSF managerov klubov, aby si z dôvodu prechodu na elektronický zápis o stretnutí doplnili v ISSF systéme údaje o domácom štadióne.

5/ Žiadosti o novú registráciu hráča podávajú ISSF manageri FK cez

    elektronickú podateľňu/ je potrebné uvádzať mailovú adresu hráča,

    resp. zákonného zástupcu/.Následne musí k registrácii hráča dať súhlas

    hráč a matrikár ObFZ.

6/ S prechodom na elektronický zápis o stretnutí sú FK pred začiatkom

     zápasu vytlačiť zápis o stretnutí na potvrdenie kapitánom a ved.

   mužstiev. Rozhodca je povinný zaslať vytlačený zápis o stretnutí na

   ObFZ.

7/ V prípade, že sa nepodarí nahrať, vytlačiť elektronický zápis o stretnutí

    pred začiatkom zápasu na podpis kapitánov a ved. družstiev je

    potrebné vypísať zápis o stretnutí písomnou formou pred začiatkom

    zápasu. Zápis podpíšu kapitáni a ved. družstiev. Bez vyplneného

    elektronického zápisu, alebo písomného zápisu o stretnutí nemôže R

    a DZ zahájiť stretnutie !!!

  

 

Zo zasadnutia DK dňa 25.9.2013 :

 

 

DK upozorňuje FK, že v ÚS ObFZ budú klubom zasielané iba tresty za ČK a 4-8 ŽK / Uznesenie si FK nájdu i v ISSF systéme/.Evidenciu ŽK a ČK si klubový resp. tímový ISSF manageri klubov môžu stiahnuť, pozrieť v ISSF systéme / Reporty- evidencia kariet/ !!!

 

Hráči vylúčení :

 

DK č. 98/2013 :

Marek Barnák- MFK Dobšiná / ČK/

                         4 zápasy nepodmienečne 1/3b + 10 Euro

DK č.99/ 2013 :

Karel Kokeny- Družba Čoltovo / ČK/

                         3 zápasy nepodmienečne 1/6-1b + 10 Euro

DK č. 100/2013:

Ján Rusnyák- Ml. Brzotín / ČK/

                          3 zápasy nepodmienečne 1/6-a + 10 Euro

 

DK č. 101/ 2013 :

DK trestá FK Baník Drnava finančnou pokutou 30,- Euro za HNS trénera v zápase I. triedy Drnava- Rož. Bystré a zákazom výkonu funkcie na lavičke

pre J. Maliňáka na 3 majstrovské zápasy.

 

DK č. 102/2013   :

Dk trestá FK Krh. D.Lúka finančnou pokutou 30,- Euro za HNS US v zápase I. tr. Krh.D.Lúka- Jablonov a zákazom výkonu funkcie na lavičke a US pre L. Bernátha na 3 majstrovské zápasy.

 

DK č.103/ 2013 :

Matej Lampard- Baník Rož. Bystré / 4 ŽK/ + 10 Euro

 

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre MFK Dobšiná za nenastúpenie dorastu na majstrovské stretnutie. Splatnosť pokuty do 14 dní
/ ústrižok o zaplatení predložiť na DK/.

DK dáva do pozornosti KR R. R. Pažitku.

           

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.sk a na web. stránkach mediálnych partnerov ObFZ :

www.infofutbalrv.webnode.sk

www.roznava24.sk

Sekretariát ObFZ bude v rámci servisu a pomoci klubom zasielať ÚS ObFZ na mailové adresy klubov.

 

Štart hráčov :

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov na :         

a/ plastový RP / nový/

b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP v ISSF systéme.                            

 

Poznámka: Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.

ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.

ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

 

 

                   

Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2013-2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

–––––––––––––––––––––––––––––––––

I.trieda  : 934,- Euro

II.trieda : 820,- Euro

Dorast   : 182,- Euro

Žiaci     : 118,-  Euro

 

                 2 splátka COR bude FK vygenerovaná v októbrovej zbernej faktúre.