Úradná správa ObFZ č.1 / 2013-2014

06.07.2013 15:27

 

Z aktívu ŠTK dňa 4.7. 2013 :

 

ŠTK oznamuje FK, že nový súť. roč. 2013- 2014 sa začína dňa :

 

a/ I. trieda + II. trieda dňa 10-11. 8. 2013

b/ Dorast   dňa 31.8.- 1.9. 2013

c/ St. žiaci dňa 31.8.-1.9. 2013

d/ Prípravka dňa September 2013/ presné termíny sa upresnia/

 

ŠTK oznamuje FK, že súpisky pre nový súť. roč. 2013-2014 je potrebné

predložiť a potvrdiť do 7.8. 2013.

ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii

Mládeže / dorast- st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ.

ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK na čerpanie dovolenky sekretárom ObFZ od 8.7.-2.8.2013.Sekretariát ObFZ bude všetky potrebné náležitosti pre FK zabezpečovať v týchto dňoch v čase od 10.00-12,00 hod a 14.00-16.00 hod.

Sekretár ObFZ/ Mgr. Dušan Pollák/zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 / prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča/.

Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie : Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi -  Zoltán Kovács/

ŠTK oznamuje FK, že štartovné vo výške 100,- Euro na súť. roč. 2013-2014

obdržia FK v zbernej faktúre v mesiaci august 2013.

 

 

Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013 :

 

1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť.roč. 2013- 2014 bude štart

    hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP !!!

    Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali

    fotografie hráčov v kategórii mládeže.

2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať

    a/písomná forma / do začiatku jarnej časti súťaží 2013-2014/

    b/elektronický transfer/ dospelí I.- II. trieda/

    Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto / mailová 

    adresa/,ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.

3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč.

    sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre

    potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii

    1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň.

    Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu

    súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí

    R -ObFZ.

 

Zo zasadnutia DK dňa 4.7. 2013 :

 

Prenesené tresty do nového súť. roč. 2013- 2014 :

 

Miloš Schwarz- Nižná Slaná   / ČK/ - zastavená činnosť na 1 zápas

Štefan Bodnár- Krh.D.Lúka         / 4 ŽK/ stop v 1. kole

Alexander Kovács- Krh.D.Lúka   / 4 ŽK / stop v 1. kole

Dávid Klárik- Krh.D.Lúka           / 4 ŽK / stop v 1. kole

Martin Baláž- Družba Čoltovo     / 4 ŽK / stop v 1. kole

Valentín Drenko- Kružná           / 4 ŽK / stop v 1. kole

Miroslav Prónai- Niž. Slaná        / 4 ŽK / stop v 1. kole

 

DK upozorňuje tieto FK na vyrovnanie si finančných pozdlžnosti voči FK za

neúčasť na zápasoch v súť. roč. 2012-2013 :´

TJ FO Vlachovo 40 Euro pre FK Baník Drnava / ÚS ObFZ zo dňa 24.10.2012/

FK Brzotín 40 Euro pre FK Pap. Slavošovce

Uvedené FK predložia DK ObFZ doklad o finančnom vyrovnaní do 7.8.2013

pod následkami zastavenia činnosti.

 

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

                       

 

Štart hráčov :

 

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

na :         a/ plastový RP / nový/

               b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                   v ISSF systéme.                            

Poznámka : Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.

ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.

ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

 

 

                   

       

                       Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2013-2014

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                         

       2.     Baník Drnava                                

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                        

       4.     Pap. Slavošovce                            

       5.     Sokol Rudná                                    

       6.     Sokol Bohúňovo                          

       7.     OFK Vyšná Slaná                          

       8.     FK Brzotín                                        

       9.     ŠK Jablonov                                     

      10.    FK Hrhov                                          

      11.    TJ FO Vlachovo                               

      12.    Tatran Betliar                                     

      13.    Dlhá Ves     

      15.    MFK Dobšiná                                    

      14     Baník Rož. Bystré                                                                            

      16.    Druž.Gem. Poloma                             

                        

      17.    FK Gem. Hôrka                                                                                                                   

      18.    Krh. Podhradie                                   

      19.    Nižná Slaná                                        

      20.    Druž. Honce                                     

      21.    FK Plešivec                                     

      22.    Sokol Pača                                       

      23.    Apex Kružná                                     

      24.    Ml. Jovice                                            

      25.    FC Kečovo                                           

      26.    Baník Štítnik                                        

      27.    Mladosť Brzotín

      28.    FK Lipovník                                           

      29.    Družba Čoltovo                                     

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 7.8.2013 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2014.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jasennú časť je potrebné vyplatiť do 7.8. 2013.

      Celková suma za jesennú časť 2013- 2014 Vám bude vypočítaná a zaslaná

      v najbližšej ÚS ObFZ. Spôsob úhrady/ zberná faktúra, alebo účet/ Vám

      bude taktiež oznámený.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.