Úradná správa ObFZ č.22 / 2014 - 2015

23.04.2015 15:48

                      

Zo zasadnutia ŠTK dňa 22.4.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 17. kolo/ zo dňa 18.-19.4.2015 :

Jablonov- Rož. Bystré      2:2

Bohúňovo- Dlhá Ves        0:1

Rudná- Krh.Dl.Lúka         4:3

Honce- Dedinky               0:0

Drnava- Vlachovo            5:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 13. kolo/ zo dňa 18.-19.4.2015 :

Jovice- Gem. Hôrka B         4:4

Kečovo- Čoltovo                 7:1

Plešivec- Rakovnica            3:1

Niž. Slaná- Krh.D.Lúka B     4:1

Pača- Kružná                      4:1

 

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II.triedy, že počnúc 14. kolom / 26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

 

ŠTK č.15/ 2014-2015 :

ŠTK ruší uznesenie ŠTK č.12 z ÚS ObFZ č.21 a oznamuje, že klub FK Apex Kružná bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu v UHČ.

 

ŠTK č. 16/ 2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Rož. Bystré- Krh.Dl.Lúka  25.4.2015 o 11.00 hod.

 

ŠTK č. 17/ 2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Jablonov- Gem. Hôrka dňa 25.4.2015 o 11.00 hod.

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I.trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek / Skupina D/ :

1.     kolo 26.4.2015- Dlhá Ves      / 10.00 hod./

2.     kolo   3.5.2015- Gem. Hôrka / 10.00 hod./

3.     kolo 10.5.2015- Kružná         / 10.00 hod./

4.     kolo 17.5.2015- Dlhá Ves      / 10.00 hod./

5.     kolo 24.5.2015- Gem. Hôrka / 10.00 hod./

6.     kolo 31.5.2015- Kružná         / 10.00 hod./

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

Zo zasadnutia DK dňa 22.4.2015 :

 

Hráči vylúčení / I.- II. trieda /

 

DK č.64/2014-2015:

Gabriel Páll- ŠK Jablonov / 1257296/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č.65/2014-2015 :

Štefan Dostál- FK Gemerská Hôrka B/ 1248195/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,-Euro

 

DK č.66/2014-2015 :

Zoltán Lipták- Kružná/ 1141721/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č.67/2014-2015:

DK mení trest hráča Jozef Giba Lipták- Rož. Bystré/ 1150013/ po polovičke trestu na podmienečný do 30.9.2015 41/2 + 10,- Euro

 

DK č.68/ 2014-2015 :

DK trestá FK Kružná finančnou pokutou 50,- Euro za HNS asistenta trénera a zároveň trestá AT V. Drenka zákazom výkonu všetkých funkcií do konca súť. ročníka.

DK č. 69/2014-2015 :

DK trestá FK Ml. Jovice finančnou pokutou 50,- Euro za HNS ved. mužstva a zároveň trestá ved. mužstva L. Petra zákazom výkonu všetkých funkcií do konca súť. ročníka.

 

DK ruší uznesenie DK č.63/ 2014-2015.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín pokutou 50,- Euro pre FK Ml. Jovice za neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Ml. Jovice. Doklad o zaplatení predložiť na najbližšie zasadnutie DK.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.